Vilkår og betingelser
1 FORORD
1.1De følgende generelle vilkårene og betingelsene (AGB) regulerer kontraktsforholdet mellom tilbyderen (date4friend AG, Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug, Switzerland, heretter DATE4FRIEND) og brukerne av baresexmøter.com og likevel uavhengig av om bruken er gratis eller kostnadsbelagt eller om bruken skjer i eller utenfor Sveits. Avvikende generelle vilkår og betingelser for brukerne aksepteres ikke.

DATE4FRIEND forbeholder seg retten til enhver tid å endre sine generelle vilkår og betingelser uten å oppgi begrunnelse. Dersom denne retten benyttes, vil brukerne få tilgang til de nye generelle vilkårene og betingelsene via e-post minst to uker før de trer i kraft. Dersom brukeren ikke avviser gyldigheten av disse nye generelle vilkårene og betingelsene, anses de endrede vilkårene som akseptert. DATE4FRIEND har rett til å si opp kontraktsforholdet med brukeren uten forvarsel dersom brukeren benytter seg av avvisningsretten sin. I tilfelle av en endring i de generelle vilkårene og betingelsene vil imidlertid DATE4FRIEND igjen varsle brukeren om denne muligheten for en oppsigelse med øyeblikkelig virkning ved utsendelse av de nye vilkårene.


§1 Kontraktsgjenstand
(1) Kontraktsgjenstanden er registrerte brukeres bruk av tjenestene som DATE4FRIEND har gjort tilgjengelig på nettsiden baresexmøter.com. Bruken er bare tilgjengelig for forbrukere som har fylt 18 år. Bruken er forbudt for mindreårige.

(2) Med gratis registrering gir DATE4FRIEND brukerne sine tilgang til tjenesten, som gjør det mulig for brukeren å opprette en profil på en plattform for å ta kontakt, delvis se andre profiler og sende meldinger til brukere.

(3) I tillegg til de gratis mulighetene til bruk av plattformen står det fritt for brukeren å anskaffe kostnadsbelagt VIP-medlemskap, som de kan bruke til ubegrenset lesning av mottatte meldinger, hente frem profilbesøkslisten og se andre profiler i fullt omfang.


§2 Brukerens plikter
(1) Brukeren er forpliktet til å behandle e-poster og andre meldinger eller opplysninger som han/hun mottar fra brukere i forbindelse med bruk av baresexmøter.com på en fortrolig måte, og til ikke å gjøre dem tilgjengelige for tredjeparter uten samtykke fra opphavspersonen. Det samme gjelder personopplysninger om andre brukere, særlig navn, telefon- eller faksnumre, bosteds- og e-postadresser og/eller URL. Det er også forbudt å videresende opplysninger fra ikke-brukere.

(2) Dessuten forplikter brukeren seg til ikke å misbruke tjenestene som tilbys av DATE4FRIEND, spesielt
a) å ikke bruke disse for å spre støtende, pornografisk, rasistisk eller på annen måte ulovlig materiale eller opplysninger;

b) å ikke bruke tjenestene våre til å true, plage eller krenke andres rettigheter (inkludert moralske rettigheter), eller å kreve eller love betalingsytelser;

c) å ikke laste opp data som inneholder virus (infisert programvare) eller inneholder programvare eller materiale som er beskyttet av opphavsrett eller andre rettigheter;

d) å ikke bruke tjenestene på en slik måte at tilgjengeligheten av de tilbudte tjenestene blir negativt påvirket for andre brukere;

(3) Uavhengig av mulige sivil- eller strafferettslige følger for den enkelte brukeren gir forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av disse atferdsreglene DATE4FRIEND rett til øyeblikkelig oppsigelse av kontrakten av vesentlig grunn, og til umiddelbar sperring av tilgangen for den aktuelle brukeren. Alternativt er DATE4FRIEND berettiget til å slette deler av profilen uten varsel. Videre forbeholder DATE4FRIEND seg retten til å gjøre gjeldende krav om skadeserstatning.


§3 Priser
(1) Registreringen på baresexmøter.com er alltid gratis. Andre funksjoner aktiveres gjennom kjøp av et VIP-medlemskap.

(2) Prisene for et VIP-medlemskap, betalingsmetode og løpetid for løpende forpliktelser innenfor rammen av disse kostnadsbelagte tjenestene, forklares for brukeren før brukeren tar i bruk tjenestene.

(3) En utestående fordring regnes for å være forsinket når brukeren ikke har betalt den trass i forfall og purring fra DATE4FRIEND. Ved forsinket betaling påfaller det renter av forfalte beløp, et behandlingsgebyr på 4,50 EUR, og fordringen blir overlevert til et inkassobyrå. Det påløper flere kostnader gjennom inndriving av fordringen fra inkassobyrået, og disse må dekkes av brukeren.


§4 Kontraktens varighet, oppsigelsesfrist
(1) Den som bruker gratistjenestene, er ikke bundet til noen faste kontraktsperioder. Han eller hun kan når som helst melde seg ut av baresexmøter.com ved å slette profilen sin.

(2) Den som bruker premium-tjenesten, har rett til å si opp kontrakten med en frist på 14 dager før utløpet av medlemskapet. Dersom brukeren ikke sier opp kontrakten innen den nevnte fristen, vil den fornyes i henhold til den tidligere utvalgte pakken.

(3) Oppsigelse av kontraktsforholdet er bare effektivt hvis det gjøres ved skriftlig varsel (per faks +41 (0) 41 508 70 94, via e-post support@mycustomercare.ch eller per post). For å kunne identifisere kunden på en entydig måte og for å beskytte mot misbruk, er det absolutt nødvendig at kunden i oppsigelsesbrevet skriver slik at det er lett lesbart (BLOKKBOKSTAVER), og i det minste oppgir sitt fullstendige navn, datingsiden som han/hun har brukt, e-postadressen som ble brukt under registrering, og brukernavnet sitt. Brukeren kan for å forenkle oppsigelsen bruke følgende Oppsigelsesskjema.

(4) Dersom brukeren har inngått en kontrakt med varighet på mindre enn 30 dager, avviker reglene fra det ovennevnte i avsnitt 2, og brukeren har rett til å si opp kontrakten til enhver tid.


§5 Forbud mot kommersiell bruk
(1) DATE4FRIEND tilbyr sine tjenester kun til privat bruk.

(2) Det er forbudt å bruke nettsiden baresexmøter.com for å tilby enhver form for vare eller tjeneste ved å reklamere for dem eller henvise til et tilbud som er tilgjengelig et annet sted.


§6 Ansvar
(1) DATE4FRIEND har ingen kontroll over riktigheten og sikkerheten av de opplysningene som utveksles mellom brukere eller som blir oppgitt av brukerne i deres profiler. DATE4FRIEND påtar seg derfor intet ansvar for disse opplysningene. Et ansvar for dette er i alle tilfeller utelukket, så lenge DATE4FRIEND ikke er gjort oppmerksom på lovovertredelser som har oppstått i forbindelse med dette. Brukere kan selv om dette ikke er tillatt, oppgi falske opplysninger eller benytte baresexmøter.com til andre ulovlige og lovstridige formål. For ikke tillatte og lovstridige bruk av baresexmøter.com er ethvert ansvar fra DATE4FRIEND side i prinsippet utelukket, til slike ikke tillatte eller lovstridig bruk gjøres kjent for DATE4FRIEND. DATE4FRIEND påtar seg videre intet ansvar for riktigheten av de opprettede brukerprofilene og deres vurdering i henhold til kompatibilitet med andre brukere.

(2) Den årlige gjennomsnittlige tilgjengeligheten er 99,5 %. DATE4FRIEND påtar seg intet ansvar for avbruddsfri tilgang til systemet eller for systembetingede utfall, avbrudd eller feil på de tekniske anleggene og tjenesten fra DATE4FRIEND, med mindre DATE4FRIEND er ansvarlig for dette. DATE4FRIEND påtar seg intet ansvar for feil på kvaliteten i tilgangen til tjenesten fra DATE4FRIEND på grunn av force majeure eller hendelser som DATE4FRIEND ikke har ansvaret for, særlig ved utfall av kommunikasjonsnett og gatewayer. Dessuten blir en

(3) DATE4FRIEND har bare ansvar for skader dersom de har medvirket til disse ved forsett og grov uaktsomhet fra sine organer, medarbeidere og utfyllingshjelp, og bare i den grad dette har medvirket til skaden som har oppstått.

(4) DATE4FRIEND påtar seg bare ansvaret for enkel uaktsomhet i den grad et organ, medarbeider eller utfyllingshjelp hos DATE4FRIEND har forsømt vesentlige kontraktsplikter. Vesentlige kontraktsplikter er slike som du må kunne regne med oppfylles, eller som i utgangspunktet gjør gjennomføringen av kontrakten mulig. Ansvaret er begrenset til skaden som typisk kan oppstå.

(5) Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder ikke for skader på liv, legeme og helse, og heller ikke ansvar på grunn av feil med garanterte egenskaper og ansvar i henhold til produktansvarsloven.

(6) Brukeren fritar DATE4FRIEND for ethvert ansvar og for alle forpliktelser, omkostninger og erstatningskrav som måtte oppstå etter negativ omtale, fornærmelse eller krenkelse av personlige rettigheter som har blitt forårsaket av andre brukere.

(7) Alt annet ansvar er utelukket.


§7 Personvern
Eieren bruker persondata fra brukeren utelukkende som beskrevet i disse generelle vilkårene og betingelsene og i Personvernerklæring.

§8 Tvisteløsning
EU-kommisjonen tilbyr en utenomrettslig nettbasert klageportal (OS-plattformen), som kan hentes frem under https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi er verken forpliktet eller villige til å delta i denne tvisteløsningsordningen.

Angrerett
Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen begrunnelse.

Angrefristen er på fjorten dager fra den dagen kontrakten inngås.

For å benytte deg av angreretten, må du informere oss (date4friend AG, Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug, Switzerland) i en entydig erklæring (f.eks. et brev som sendes med posten, telefaks eller e-post) om at du har bestemt deg for å trekke deg fra denne kontrakten.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil benytte deg av angreretten før angrefristen utløper.
Konsekvenser av angreretten
Hvis du velger å gå tilbake på denne kontrakten, skal vi straks og senest innen 14 dager fra den dagen vi mottok melding om at du angret på avtalen, refundere alle innbetalinger vi har fått fra deg, inkludert leveringskostnader (unntatt tilleggskostnader som har oppstått fordi du har valgt en annen leveringsform enn den rimeligste standardløsningen vi tilbyr). Ved denne tilbakebetalingen vil vi bruke den samme betalingsmåten som du selv brukte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre det uttrykkelig avtales noe annet med deg; uansett vil du ikke måtte betale gebyr for tilbakebetalingen.

Hvis du har ønsket å starte våre tjenester i løpet av angrefristen, skal du betale et rimelig beløp som tilsvarer andelen av de tjenestene du allerede har brukt i forhold til det samlede omfang av tjenestene som ble fastsatt i kontrakten, opp til det tidspunktet da du informerer oss om at du benytter deg av angreretten i henhold til denne kontrakten.

Om det er ditt uttrykkelige ønske, starter vi den kostnadsbelagte kontraktsperioden før utløpet av angrefristen, forutsatt at du samtidig samtykker i og erkjenner at angreretten din derved går tapt.

For å oppheve kontrakten kan du også bruke følgende angreskjema:

Til
date4friend AG
Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug, Switzerland

Telefaks: +41 (0) 41 508 70 94
E-post: support@mycustomercare.ch

Herved opphever jeg/vi () kontrakten som er inngått av meg/oss () for kjøp av følgende varer () / levering av følgende tjeneste ()

– Bestilt den () / mottatt den ()
– Forbruker(ne)s navn
– Forbruker(ne)s adresse
– Forbruker(ne)s underskrift (kun ved meddelelse på papir)
– Dato

(*) Stryk det som ikke passer.